Visjon

På Saxenborg barnehage ønsker vi at ansatte, barn og foreldre skal oppleve barnehagen som et fellesskap, hvor vi alle samarbeider til det beste for barnet og barnehagen som en helhet. Vi står sterkere sammen enn vi gjør som enkeltindivider.


Saxenborg barnehage skal være den fremste arena for trygghet, omsorg, vennskap, humor, lek og læring.

Vårt motto er: Sammen skal vi skape barndomseventyr!

 

Et godt planlagt leke- og læringsmiljø:

  • Investere i inventar, leker og materialer som øker barns lærelyst og læringsutbytte, basert på forskning om rommets betydning og forståelse av barn og barndom. Vi skal ha et rikt utvalg av materialer til ulike formuttrykk. Vi tilbyr et sundt kosthold og har varierte fysiske aktiviteter inne og ute.

 

Et oppdatert og faglig personale som opplever progresjon og faglig utvikling:

  •        Personalet har oppdatert faglitteratur og kurs ut i fa egne ønsker og barnehagens behov. Vi har også fagmøter for alle yrkesgrupper hvor vi jobber med praksisfortellinger, fagstoff, organisering, samarbeid og læring. Vi jobber ut i fra satsningsområder og nye utviklingsområder.

Ansatte som er dyktige til å bygge gode relasjoner med barn og foresatte:

  •        Hos oss skal personalet kunne etablere gode relasjoner til andre mennesker, her finnes alltid et fang eller en armkrok å søke trøst i. Vi hjelper barna til å sette ord på følelser.

En forutsigbar hverdag med rom for spontanitet og barns medvirkning:

  •        Saxenborgs hverdag organiseres ut i fra årsplanen og vurderes fortløpende ut i fra barnehagens samlede behov. Vi opptrer trygt men utforskende, omsorgsfullt og inkluderende.

Et godt arbeidsmiljø, preget av trygghet, humor, arbeidsglede og profesjonalitet:

  •        Vi har et godt arbeidsmiljø. For å opprettholde dette jobber vi aktivt med å synligjøre hverandres styrker og viktigheten av våre individuelle forskjeller for å nå våre felles mål.

Utvikle oss i takt med barna og barnekulturen:

  •        Holde oss oppdatert på viktige elementer i moderne barnekultur og kombinere dette med tradisjonelle verdier og kulturuttrykk.

Saxenborg barnehage skal være en god barnehage preget av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og ansatte. Vi vil bidra til å gi barna et godt grunnlag for videre lek, læring, personlig vekst og utvikling:

  •        Basert på observasjoner og gruppedynamikk og hvert enkelt barns betydning for dette samspillet, utarbeider vi strategier for handlingsmåter knyttet opp mot barnegruppen og hvert enkelt barns individuelle behov. Vi jobber også aktivt  med vennskap gjennom hele barnehageåret. Vi ser dere foreldre som en naturlig samarbeidspartner for å følge med på trivselen til barnet.

Jobbe aktivt for å inkludere foreldre og foresatte i jobben vi gjør for barna.

  •        Fortsette å utvikle foreldresamtale potensialet for samarbeid om enkeltbarn. Vi bruker Kidplan til å dokumentere med bilder og tekst, samt sender ut månedspost med informasjon om hva vi har gjort og hvorfor. Bruke leverings og hente tiden godt for utveksling av informasjon om barnets hverdag.