Trygg tilknytning

På Saxenborg barnehage har vi økt fokus på relasjonskompetanse hos personalet. Ved å ha dette som satsningsområde er målet at Saxenborg barnehage skal ha ansatte som er positive, reflekterte og bruker kompetansen sin naturlig i alle hverdagslige situasjoner.

Vi på Saxenborg barnehage skal gjøre hverandre gode og bidra til et utviklende og positivt fellesskap. Vi skal bidra til at foreldre opplever stolthet og trygghet for at deres barn går i vår barnehagen. For å lykkes med arbeidet i barnehagen må vi reflektere over oss selv og forstå hvordan vi påvirker hverandre.

Trygghet spiller en avgjørende rolle for barnets utvikling, og nyere forskning viser hvor viktig det er å utvikle tillit og følelsen av trygg tilknytning til en omsorgsperson i de første barneårene. I dag er vi i barnehagen kanskje de nærmeste trygghetspersonene barnet har etter foreldrene, og mange barn oppholder seg i barnehagen gjerne åtte timer om dagen eller mer. Derfor er det utrolig viktig at vi gir barna den trygghetsfølelsen de trenger, da dette er et behov som må tilfredsstilles før det kan skje noen selvrealisering hos barnet. Når et barn starter i barnehagen er det avhengig av å etablere nye bånd til trygge og stabile voksne. Dette krever at kontaktpersonene i barnehagen er villige og har mulighet til å investere mye tid til å bli kjent med barnet, og vise at man er villig til å stille opp, og gi trøst og trygghet.

Trygghet er helt avgjørende for hvordan både barn og voksne mestrer ulike utviklingsoppgaver. For å kunne skape det rette miljøet for barnet trenger vi sensitive voksne som tilpasser sitt samspill med barnet til barnets behov og er i stand til å sette egne behov til side. Barnet skal føle seg forstått i sitt møte med oss og vil på denne måten føle seg trygg. For at en trygg tilknytning skal oppstå er det avgjørende at det utvikles det man kaller en gjensidig tilpasning mellom barnet og omsorgspersonen, som vil si at vi tilpasser oss barnets emosjoner og atferd på best mulig måte. Trygg tilknytning oppstår ved at barnet har gjentatte erfaringer over tid med sensitiv omsorg fra omsorgspersonens side, og at vedkommende fungerer som en trygg base når det har behov for trøst eller støtte.  Vi vil være voksne som er rolige og fleksible slik at vi kan ha et godt samspill med alle barn. Dette er noe som krever at man er bevisst egne verdier og holdninger ovenfor barna, og man må kunne reflektere over ulike samspillsituasjoner i ettertid.